0650 66 8268 miekbakker@planet.nl
Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden van Praktijk Coelestis.

Therapeut M.T. Bakker.

De therapeut is aangesloten bij VBAG en RBCZ.  

 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling en transactie tussen de therapeut en de cliënt waarop de therapeut deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen therapeut

De therapeut zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De therapeut zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van een wijziging of aanvulling van een behandeling.

3. Afspraken

De cliënt en de therapeut moeten verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de therapeut melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de therapeut het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen vermeerderd met administratiekosten. Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag de therapeut de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

4. Betaling

De therapeut informeert de cliënt vooraf – en liefst bij aangaan van de afspraak – de prijs van behandeling. De gemelde prijs is vrijgesteld van BTW. De therapeut vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk, de website en als aankondiging op de factuur. Bij in gebreke blijven van betaling, kan de therapeut na de verlooptijd van factuur en aanmaning, het openstaande bedrag aanbieden aan een incassobureau. De hieruit vloeiende kosten zullen geheel voor rekening komen van de cliënt.

5. Persoonsgegevens, privacy en behandelovereenkomst

De cliënt voorziet de therapeut vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de therapeut aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De therapeut neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of in een cliëntendossier. De therapeut behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de privacywetgeving.

Tijdens de eerste fysieke afspraak tussen therapeut en cliënt ontvangt en ondertekent de cliënt een verklaring ten aanzien van gegevensbescherming en een behandelovereenkomst van de therapeut.

6. Geheimhouding

De therapeut is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de therapeut verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

De therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat de therapeut is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De therapeut is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de cliënt. De therapeut zal zorgvuldig met andermans eigendommen omgaan. 

8. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling moet deze zo spoedig mogelijk gemeld worden aan de therapeut. De therapeut moet de cliënt binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Voelt de cliënt zich niet in staat de kwestie te bespreken met de therapeut, laat de situatie dit niet toe of komt de cliënt er niet uit met de therapeut, dan kan een onafhankelijke klachtenfunctionaris worden ingeschakeld. Voor meer informatie over klachten, geschillen, tuchtrecht en kosten zie de site van de beroepsvereniging waarbij de therapeut is aangesloten.

https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html

9. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de therapeut het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

10. Recht

Op elke overeenkomst tussen de therapeut en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.